เกียรติยศและความภาคภูมิใจ โรงเรียนบ้านโชค

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1

โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆมาอย่างต่อเนื่องจนประสบผลสำเร็จเป็นที่ยอมรับ ทั้งผลสำเร็จที่เกิดขึ้น ทั้งตัวนักเรียน ตัวครู และโรงเรียนดังนี้

ความสำเร็จของโรงเรียน ปีการศึกษา 2547

1.     รางวัลชนะเลิศโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ โรงเรียนขนาดเล็ก ตามนโยบายจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2547

2.     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียน ต้นแบบการเพิ่มผลผลิตระดับประถมศึกษาระดับประเทศ

ความสำเร็จของครู

1.     นายชนาวุธ คงดี ได้รับการคัดเลือกเป็น ครูต้นแบบที่มีความเข้มแข็งในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ของ สพฐ .สาขาการงานอาชีพ ประจำปี2546

2.     ได้รับการคัดเลือกไปอบรมศึกษาดูงานทักษะการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับ โรงเรียนขนาด เล็ก.ณ ประเทศสิงค์โปร์ ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2547

ความสำเร็จของนักเรียน

1.     รางวัลรองชนะเลิศโครงงานเกษตรอินทรีย์ ช่วงชั้นที่ 2 ระดับ เหรียญทอง ในงานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับจังหวัด ปี 2547

2.     รางวัลเหรียญเงินแฟนพันธ์แท้เกษตรอินทรีย์ ช่วงชั้นที่ 1ในงานแข่งขันทักษะทางวิชาระดับจังหวัด

3.     รางวัลเหรียญทองโครงงานเกษตรอินทรีย์ ช่วงชั้นที่ 1 ในงานแข่งขันทักษะทางวิชาระดับจังหวัด

4.     รางวัลเหรียญเงินโครงงานเกษตรอินทรีย์ ช่วงชั้นที่ 2 ในงานแข่งขันทักษะทางวิชาระดับจังหวัด

5.     รางวัลเหรียญเงินโครงงานการงานอาชีพฯ ช่วงชั้นที่ 2. ในงานแข่งขันทักษะทางวิชาระดับจังหวัด

6.     รางวัลเหรียญทองแดงโครงงานโครงการพระราชดำริ ในงานแข่งขันทักษะทางวิชาระดับจังหวัด

ความสำเร็จและความภาคภูมิใจของโรงเรียน ปีการศึกษา 2548

ความสำเร็จของโรงเรียน

1.     ได้รับการยกย่องให้ เป็นโรงเรียนต้นแบบโครงการโรงเรียนเพื่อนเด็ก กิจกรรมหารายได้ระหว่าง เรียนของ สพท. สุรินทร์ เขต 1

2.     เป็นโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนเกษตรอินทรีย์ ของจังหวัดสุรินทร์

3.     โรงเรียนต้นแบบการให้ความรู้เรื่องการเพิ่มผลผลิตในโรงเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา ปี 2548 ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

4.     โรงเรียนต้นแบบจุดเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนของสถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ ปี 254

ความสำเร็จของนักเรียน

1.     ชนะเลิศวอลเล่ย์บอลหญิง อายุไม่เกิน 12 ปี ระดับอำเภอ

2.     รองชนะเลิศวอลเล่ย์บอลชาย อายุ ไม่เกิน 12 ปี ระดับอำเภอ

3.     ชนะเลิศ การแข่งขัน AEROBIC DANCE ระดับตำบล

4.     ชนะเลิศ รางวัล เหรียญทองโครงงานเกษตรอินทรีย์ ช่วงชั้นที่ 1 - 2 ระดับ อำเภอ

5.     ชนะเลิศ รางวัล เหรียญทอง โครงงานการงานอาชีพ ช่วงชั้นที่ 2 ระดับ อำเภอ

6.     ชนะเลิศ รางวัล เหรียญทอง โครงงานสุขศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 ระดับอำเภอ

7.     รางวัลเหรียญทอง การขับรองเพลงไทยสากลช่วงชั้นที่ 2 ระดับ อำเภอ

ความสำเร็จและความภาคภูมิใจของโรงเรียน ปีการศึกษา 2549

ความสำเร็จของโรงเรียน

1.     ได้รับชนะเลิศในการประกวด " โรงเรียนปลอดลูกน้ำยุงลาย ปี 2549 " ตามโครงการรวมใจต้านภัย ไข้เลือดออก ระดับอำเภอ

2.     ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวด " โรงเรียนปลอดลูกน้ำยุงลาย ปี 2549 " ตามโครงการรวมใจต้านภัย ไข้เลือดออก ระดับจังหวัด

ความสำเร็จของนักเรียน ด้านกีฬา

1.     รองชนะเลิศอันดับที่ 2 วอลเล่ย์บอลหญิง อายุไม่เกิน 12 ปี ระดับ อำเภอ

2.     รองชนะเลิศอันดับที่ 2 วอลเล่ย์บอลชาย อายุไม่เกิน 12 ปี ระดับ อำเภอ

3.     รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เซปักตะกร้อชาย อายุไม่เกิน 12 ปี ระดับอำเภอ

4.     รองชนะเลิศการแข่งขันแอโรบิคแดนซ์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ

1.     ชนะเลิศ รางวัล เหรียญทอง การประกวดโครงงานเกษตรอินทรีย์ ช่วงชั้นที่ 1 ระดับ จังหวัด

2.     ชนะเลิศ รางวัล เหรียญทอง การประกวดโครงงานเกษตรอินทรีย์ ช่วงชั้นที่ 2 ระดับ จังหวัด

3.     รางวัล เหรียญเงินการประกวด โครงงานสุขศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 ระดับจังหวัด

4.     รางวัล เหรียญทอง การประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ ช่วงชั้นที่ 1 ระดับจังหวัด

5.     รางวัล เหรียญทอง การประกวดโครงงานสุขศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 ระดับเขตพื้นที่

6.     รางวัลเหรียญทอง การขับรองเพลงไทยสากลช่วงชั้นที่ 1, 2 ระดับ อำเภอ

7.     ชนะเลิศรางวัลเหรียญเงินการประกวดโครงงานสุขศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 ระดับอำเภอ

8.     ชนะเลิศ รางวัล เหรียญทอง การประกวดโครงงานเกษตรอินทรีย์ ช่วงชั้นที่ 1ในงานจอมพระนิทรรศ ครั้งที่ 6

9.     ชนะเลิศ รางวัล เหรียญทอง การประกวดโครงงานเกษตรอินทรีย์ ช่วงชั้นที่ 2ในงานจอมพระนิทรรศ ครั้งที่ 6

10. รางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ ช่วงชั้นที่ 2 ปี 2549 ในงานจอมพระนิทรรศ ครั้งที่ 6

ความสำเร็จและความภาคภูมิใจของโรงเรียน ปีการศึกษา 2550

ความสำเร็จของโรงเรียน

1.     ได้รับการคัดเลือกเป็น " โรงเรียนปลอดลูกน้ำยุงลาย ปี 2550 " ตามโครงการรวมใจต้านภัย ไข้เลือดออก ระดับอำเภอ

2.     ผ่านการประเมินให้เป็น " โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเหรียญทอง " ของกรมอนามัยร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ

3.     ผ่านการประเมินให้เป็น " โรงเรียนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ของ สพท.สุรินทร์เขต 1 "

ความสำเร็จของนักเรียน

1.     ชนะเลิศการประกวดหนังสือนิทานเกี่ยวกับไข้เลือดออก ปี 2550 ตามโครงการรวมใจต้านภัยไข้เลือดออกตำบลตากูก

2.     ชนะเลิศการประกวดนิทรรศการโรคไข้เลือดออกเคลื่อนที่ ปี 2550 ตามโครงการรวมใจต้านภัยไข้เลือดออกตำบลตากูก

3.     ชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2550 ตามโครงการรวมใจต้านภัยไข้เลือดออกตำบลตากูก

4.     รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ งานมหกรรมสร้างสุขภาพ ของศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลตากูก ประจำปี 2550

ความสำเร็จของครู

1.     นายชนาวุธ คงดี ได้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นวิทยากรการเพิ่มผลผลิตในภาคการศึกษา ภายใต้โครงการให้ความรู้เรื่องการเพิ่มผลผลิตระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

2.     นายชนาวุธ คงดี ผ่านการอบรม " วิทยากรเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา " ของกระทรวงศึกษาธิการ

3.     นางเกษณีย์ คงดี ผ่านการพัฒนาศักยภาพ " ผู้ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ " จากกรมอนามัย

ความสำเร็จและความภาคภูมิใจของโรงเรียน ปีการศึกษา 2551

ความสำเร็จของโรงเรียน

1.     ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนศูนย์การเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.     ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนขนาดเล็กต้นแบบการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น ของ สพฐ.

3.     โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( องค์การมหาชน ) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านปฐมวัย และประถมศึกษา

4.     ได้รับ รางวัลเหรียญทอง การนำเสนอกิจกรรมโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จ โรงเรียนจิ่ว ผลงานแจ๋ว งาน ESARN EXCELLENCE FAIR 2552 ณ มหวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 19 - 21 ธันวาคม 2552

ความสำเร็จของนักเรียน

1.     ชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ช่วงชั้นที่ 1 งานเขวานิทรรศฯ ครั้งที่ 2

2.     ชนะเลิศเหรียญทอง การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ช่วงชั้นที่ 2 งานเขวานิทรรศฯ ครั้งที่ 2

3.     รางวัลเหรียญทอง การประกวดเต้นแอโรบิก ช่วงชั้นที่ 1 งานเขวานิทรรศฯ ครั้งที่ 2

4.     รางวัลเหรียญทอง การประกวดเต้นแอโรบิก ช่วงชั้นที่ 2 งานเขวานิทรรศฯ ครั้งที่ 2

5.     นักกีฬาทีมตระกร้อหญิง ได้เหรียญทองแดงการแข่งขันเซปักตระกร้อหญิงทีมชุด กีฬานักเรียน นักศึกษา และประชาชนจังหวัดสุรินทร์

ความสำเร็จของครู

1.     นายชนาวุธ คงดี ได้รับการคัดเลือก ให้เป็น " ครูดีในดวงใจ " จากคณะกรรมการจัดงานวันครูจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2551

2.     นางเกษณีย์ คงดี ได้รับการอนุมัติวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ( ค.ศ.3 ) สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

3.     นายชนาวุธ คงดี ได้รับการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ( ค.ศ 3 )สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ( งานเกษตร )

4.     นางเกษณีย์ คงดี ได้รับเกียรติบัตรระดับดีเยี่ยม นวัตกรรมการการจัดการเรียนการสอน สาระสุขศึกษาพลศึกษา งานวันครูระดับเครือข่ายบริหารสถานศึกษา

เขวาสินรินทร์

ด้านชุมชน

1.     ชุมชนมีความภาคภูมิใจและเห็นด้วยในกิจกรรมที่นักเรียนและโรงเรียนดำเนินการต่างๆ โดยไม่ขัดขวางหรือขัดแย้งแต่ประการใด โดยเห็นได้จากผลการสำรวจความรู้สึกของผู้ปกครองที่มีต่อโครงการทักษะชีวิต

2.     ชุมชนได้รับแจกพันธุ์กล้าไม้และกล้าพืชผักที่โรงเรียนบ้านโชคได้เพาะไว้เพื่อแจกจ่ายเพื่อนำไปปลูกปรากฏว่าทุกบ้านมีพืชผักที่ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันสามารถลดค่าใช้จ่ายได้

3.     ผู้ปกครอง นำความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับ เกษตรอินทรีย์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ และดำเนินชิวิตในประจำวันได้อย่างมีความสุข

ความสำเร็จของผู้บริหาร

1.     นายเศรษฐา พลคำมาก ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับเกียรติบัตรระดับดีเยี่ยม นวัตกรรมการการบริหารสถานศึกษา " 5 ต้นแบบสู่ MSPOCh"งานวันครูระดับเครือข่ายบริหารสถานศึกษาเขวาสินรินทร์

ความสำเร็จและความภาคภูมิใจของโรงเรียน ปีการศึกษา 2552

ความสำเร็จของโรงเรียน

1.     ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทีมแปรงฟันระดับจังหวัด โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เมื่อ 11 สิงหาคม 2552

 

ความสำเร็จและความภาคภูมิใจของโรงเรียน ปีการศึกษา 2554

ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

สถานศึกษา

 

-

 

ผู้บริหาร(ระบุชื่อ)

 

-

 

ครู(ระบุชื่อ)

นส.พัทธ์ธีรา สุวรรณพันธ์

 

ภาพปะติด ช่วงชั้นที่ 

 

ระดับภาค

.ด.ญ.นัฐธิดา ชาวสวน

.ด.ญเอื้องตะวัน รังทอง

,.ขวัญพร ภาสดา

.ด.ญ.นภัสสร ชาวสวน

.ด.ญ.กิ่งตะวัน ดำเนินงาม

.ด.ช.กิตติศักดิ์ สุวรรณพันธ์

.ด.ญ.ชื่นกมล โพธิ์ตาทอง

.ด.ช.ไตรภพ ขันทอง

.ด.ญ.พรรษา อุ่นศรี

๑๐.ด.ญ.สิริยากร ผสมศรี

๑๑.ด.ญ.อนันตยา ดำเนินงาม

๑๒.ด.ญ.รัตนาภรณ์ เล็งศรี

๑๓,ด.ญ.เบ็ญญาภา บุญมี

๑๔.ด.ญ.อรปรียา หงษา

๑๕.ด.ญ.สุวิกา สิงห์มี

๑๖.ด.ญ.สิริยากร ผสมศรี

๑๗.ด.ญ.เบ็ญญาภา บุญมี

๑๘.ด.ญ.สิริยากร ผสมศรี

๑๙.ด.ญ.รัตนาภรณ์ เล็งศรี

๒๐.ด.ญ.สุวิกา สิงห์มี

๒๑.ด.ญ.กิ่งตะวัน ดำเนินงาม

๒๒.ด.ญ.นัยนา ดำเนินงาม

๒๓.ด.ญ.นัฐธิดา ชาวสวน

๒๔.ด.ญ.กิ่งตะวัน ดำเนินงาม

๒๕.ด.ญ.ธัญลักษณ์ ผิวละออ

รองชนะเลิศอันดับสอง/การคัดลายมือ

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง/การคัดลายมือ

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง/อ่านบทอาขยาน ช่วงชั้นที่ ๑

รองชนะเลิศอันดับสอง/อ่านบทอาขยาน ช่วงชั้นที่ ๑

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง/วาดภาพระบายสี ช่วงชั้นที่ ๑

รองชนะเลิศอันดับสอง/วาดภาพระบายสี ช่วงชั้นที่ ๑

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง/ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ช่วงชั้นที่ ๑

รองชนะเลิศอันดับสองง/ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ช่วงชั้นที่ ๑

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง/เขียนเรียงความ ช่วงชั้นที่ ๒

รองชนะเลิศอันดับสอง/เขียนเรียงความ ช่วงชั้นที่ ๒

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง/ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ช่วงชั้นที่ ๒

รองชนะเลิศอันดับสอง/ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ช่วงชั้นที่ ๒

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง/วาดภาพระบายสี ช่วงชั้นที่ ๒

รองชนะเลิศอันดับสอง/วาดภาพระบายสี ช่วงชั้นที่ ๒

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง/การคัดลายมือ ช่วงชั้นที่ ๒

รองชนะเลิศอันดับสอง/การคัดลายมือ ช่วงชั้นที่ ๒

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง/อ่านบทอาขยาน ช่วงชั้นที่ ๒

รองชนะเลิศอันดับสอง/อาขยาน ช่วงชั้นที่ ๒

รางวัลชมเชย/ประกวดสมุดเล่มเล็ก ช่วงชั้นที่ ๒

รางวัลชมเชย/ประกวดสมุดเล่มเล็ก ช่วงชั้นที่ ๒

รางวัลชนะเลิศ/การคัดลายมือ ช่วงชั้นที่ ๑

รางวัลชนะเลิศ/การอ่านบทอาขยาน ช่วงชั้นที่ ๑

รางวัลชนะเลิศ/ภาพวาดระบายสี ช่วงชั้นที่ ๑

รางวัลชนะเลิศ/ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ช่วงชั้นที่ ๑

รางวัลชนะเลิศ/การเขียนเรียงความ ช่วงชั้นที่ ๑

โรงเรียนบ้านโชค

โรงเรียนบ้านโชค

โรงเรียนบ้านโชค

โรงเรียนบ้านโชค

โรงเรียนบ้านโชค

โรงเรียนบ้านโชค

โรงเรียนบ้านโชค

โรงเรียนบ้านโชค

โรงเรียนบ้านโชค

โรงเรียนบ้านโชค

โรงเรียนบ้านโชค

โรงเรียนบ้านโชค

โรงเรียนบ้านโชค

โรงเรียนบ้านโชค

โรงเรียนบ้านโชค

โรงเรียนบ้านโชค

โรงเรียนบ้านโชค

โรงเรียนบ้านโชค

โรงเรียนบ้านโชค

โรงเรียนบ้านโชค

โรงเรียนบ้านโชค

โรงเรียนบ้านโชค

โรงเรียนบ้านโชค

โรงเรียนบ้านโชค

โรงเรียนบ้านโชค

๒๖.ด.ญ.สุวิกา สิงห์มี

๒๗.ด.ญ.อนันตยา ดำเนินงาม

๒๘.ด.ญ.พรรษา อุ่นศรี

๒๙.ด.ญ.ขนิษฐา ชาวนา

๓๐.ด.ช.ธนากร แบบอย่าง

๓๑.ด.ญ.นัยนา ดำเนินงาม

๓๒.ด.ญ.อรปรียา หงษา

๓๓.ด.ญ.ภัสราพร ทองศรี

๓๔.ด.ช.ไตรภพ ขันทอง

๓๕.ด.ญ.สุกัญญา รังทอง

๓๖.ด.ช.ชนะชัย ธรรมดา

๓๗.ด.ญ.สุวิกา สิงห์มี

๓๘.ด.ญ.รัตนาภรณ์ เล็งศรี

๓๙.ด.ญ.นัฐธิดา ชาวสวน

๔๐.ด.ญ.ชื่นกมล โพธิ์ตาทอง

๔๑.ด.ช.เมธัส บุญจันทร์

๔๒.ด.ช.ตระกูลพันธ์ ทองศรี

๔๓.ด.ช.ภานุวัฒน์ ขุนพรหม

๔๔.ด.ญ.อนัตตญา ดำเนินงาม

๔๕.ด.ช.พันกร ภรรยาทอง

๔๖.ด.ช.ทินกร ดำเนินงาม

๔๗.ด.ช.ดาม สมานรักษ์

๔๘.ด.ญ.ธัญลักษณ์ ผิวลออ

๔๙.ด.ญ.สุวิกา สิงห์มี

๕๐.ด.ช.ธนภัทร ชาวนา

๕๑.ด.ญ.สุวิกา สิงห์มี

๕๒.ด.ช.ธนภัทร ชาวนา

๕๓.ด.ญ.ขนิษฐา ชาวนา

๕๔.ด.ญ.ธนากร แบบอย่าง

๕๕.ด.ญ.นัยนา ดำเนินงาม

๕๖.ด.ญ.พรรษา อุ่นศรี

รางวัลชนะเลิศ/ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ช่วงชั้นที่ ๒

รางวัลชนะเลิศ/การวาดภาพระบายสี ช่วงชั้นที่ ๒

รางวัลชนะเลิศ/การคัดลายมือ ช่วงชั้นที่ ๒

รางวัลชนะเลิศ/การอ่านบทอาขยาน ช่วงชั้นที่ ๒

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ๕๐/วัดความรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่๒

รางวัลเหรียญทอง/กิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์ ช่วงชั้นที่ ๑

รางวัลเหรียญเงิน/ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ ช่วงชั้นที่ ๒

รองชนะเลิศอันดับสอง/กิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์ ช่วงชั้นที่๒

รางวัลเหรียญทอง/วาดภาพระบายสี ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญทอง/รองอันดับ ๑/ประติมากรรมลอยตัว ช่วงชั้นที่๑

รางวัลเหรียญทอง/กิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์ ช่วงชั้นที่ ๑

เหรียญทอง/รองอันดับ ๑/ประติมากรรมลอยตัว ช่วงชั้นที่๑เหรียญทอง/ชนะเลิศ/สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติช่วงชั้นที่๒

เหรียญทอง/ชนะเลิศ/สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติช่วงชั้นที่๒

เหรียญทอง/รองอันดับ๑/ประติมากรรมลอยตัว ช่วงชั้นที่๑

รางวัลเหรียญทองแดง/เล่านิทานคุณธรรม ช่วงชั้นที่ ๑

เหรียญทอง/รองอันดับ๒/ประติมากรรมลอยตัว ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญทอง/รองอันดับ ๒/ประติมากรรมลอยตัว ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญทอง/รองอันดับ ๒/ประติมากรรมลอยตัว ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญทองแดง/เล่านิทานคุณธรรม ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญเงิน/จัดสวนถาดแบบชื้น  ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญเงิน/จัดสวนถาดแบบชื้น  ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญเงิน/จัดสวนถาดแบบชื้น  ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญเงิน/ประดิษฐ์ของจากวัสดุเหลือใช้  ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญเงิน/ร้องเพลงพระราชนิพนธ์(หญิง)  ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญเงิน/ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญเงิน/ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญทอง/รองอันดับ ๑/ร้องเพลงพระราชนิพนธ์

เหรียญทอง/รองอันดับ ๒/ตอบปัญหาสุขศึกษาฯ

เหรียญทอง/รองอันดับ ๒/ตอบปัญหาสุขศึกษาฯ

เหรียญเงิน/ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ช่วงชั้นที่ ๑

โรงเรียนบ้านโชค

โรงเรียนบ้านโชค

โรงเรียนบ้านโชค

ม.ราชภัฎสุรินทร์

เครือข่ายฯเขวาฯ

เครือข่ายฯเขวาฯ

เครือข่ายฯเขวาฯ

เครือข่ายฯเขวาฯ

เครือข่ายฯเขวาฯ

เครือข่ายฯเขวาฯ

เครือข่ายฯเขวาฯ

เครือข่ายฯเขวาฯ

เครือข่ายฯเขวาฯ

เครือข่ายฯเขวาฯ

เครือข่ายฯเขวาฯ

เครือข่ายฯเขวาฯ

เครือข่ายฯเขวาฯ

เครือข่ายฯเขวาฯ

เครือข่ายฯเขวาฯ

เครือข่ายฯเขวาฯ

เครือข่ายฯเขวาฯ

เครือข่ายฯเขวาฯ

เครือข่ายฯเขวาฯ

เครือข่ายฯเขวาฯ

เครือข่ายฯเขวาฯ

เครือข่ายฯเขวาฯ

เครือข่ายฯเขวาฯ

เครือข่ายฯเขวาฯ

เครือข่ายฯเขวาฯ

เครือข่ายฯเขวาฯ

เครือข่ายฯเขวาฯ

๕๗.ด.ญ.เบ็ญญาภา บุญมี

๕๘.ด.ญ.สิริยากร ผสมสี

๕๙.ด.ญ.ณัฐธิดา ชาวสวน

๖๐.ด.ช.ภานุวัฒน์ ขุนพรหม

๖๑.ด.ช.ธนากร แบบอย่าง

๖๒.ด.ญ.รัตนาภรณ์ เล็งศรี

๖๓.ด.ญ.ชื่นกมล โพธิ์ตาทอง

๖๔.ด.ญ.ธัญญาลักษณ์ ผิวละออ

๖๕.ด.ญ.อนัตตญา ดำเนินงาม

๖๖.ด.ญ.สุภาพร เงางาม

๖๗.ด.ญ.เกสรา นะราช

๖๘.ด.ญ.อรปรีดา ลุนดำ

๖๙.ด.ช.บัลลัง สิริจันทร์

๗๐.ด.ช.ก้องฟ้า บุญมี

๗๑.ด.ช.ปริญญา ภาสดา

๗๒.ด.ญ.พรพิพัฒน์ หนูพันธ์

๗๓.ด.ช.พงษ์พัฒน์ ทองศรี

๗๔.ด.ช.ศาสตราวุธ สืบวงศ์

๗๕.ด.ญ.ขวัญพร ภาสดา

๗๖.ด.ญ.กิงตะวัน ดำเนินงาม

๗๗.คณะนักเรียน

เหรียญเงิน/แข่งขันเขียนเรียงความ/คัดลายมือ ชั้น ป.๔-ป.๖

เหรียญเงิน/ประดิษฐ์ของจากวัสดุเหลือใช้  ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญทองแดง/อ่านออกเสียง/จับใจความสำคัญ ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญทองแดง/เขียนเรียงความและคัดลายมือ ช่วงชั้นที่ ๑

เหรียญทองแดง/แข่งอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญทองแดง/แข่งอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญทองแดง/แข่งอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญทอง/แข่งขันรวมศิลป์สร้างสรรค์ ช่วงชั้นที่ ๑

เหรียญทอง/รองอันดับ ๒/รวมศิลป์สร้างสรรค์ ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญทอง/รองอันดับ ๒/รวมศิลป์สร้างสรรค์ ช่วงชั้นที่ ๒

เหรียญเงิน/สร้างภาพ ฉีก ตัด ปะ/ปฐมวัย

เหรียญเงิน/สร้างภาพ ฉีก ตัด ปะ/ปฐมวัย

เหรียญเงิน/สร้างภาพ ฉีก ตัด ปะ/ปฐมวัย

เหรียญทองแดง/ปั้นดินน้ำมัน/ปฐมวัย

เหรียญทองแดง/ปั้นดินน้ำมัน/ปฐมวัย

เหรียญทองแดง/ปั้นดินน้ำมัน/ปฐมวัย

เหรียญทองแดง/เล่านิทานประกอบสื่อ/ปฐมวัย

เหรียญเงิน/รองอันดับ ๑/อ่านออกเสียงฯ/ช่วงชั้นที่ ๑

เหรียญทองแดง/วาดภาพระบายสี/ช่วงชั้นที่ ๑

เหรียญทอง/รองอันดับ ๑/สร้างสรรค์ภาพปะติด/ช่วงชั้น ๑

เหรียญทอง/รองอันดับ ๑/สร้างสรรค์ภาพปะติด/ช่วงชั้น ๑

บริจาดเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เครือข่ายฯเขวาฯ

เครือข่ายฯเขวาฯ

เครือข่ายฯเขวาฯ

เครือข่ายฯเขวาฯ

เครือข่ายฯเขวาฯ

เครือข่ายฯเขวาฯ

เครือข่ายฯเขวาฯ

เครือข่ายฯเขวาฯ

เครือข่ายฯเขวาฯ

เครือข่ายฯเขวาฯ

เครือข่ายฯเขวาฯ

เครือข่ายฯเขวาฯ

เครือข่ายฯเขวาฯ

เครือข่ายฯเขวาฯ

เครือข่ายฯเขวาฯ

เครือข่ายฯเขวาฯ

เครือข่ายฯเขวาฯ

เครือข่ายฯเขวาฯ

เครือข่ายฯเขวาฯ

เครือข่ายฯเขวาฯ

เครือข่ายฯเขวาฯ

สพป.สุรินทร์ ๑